Wybierz filię:
Plac Pod Lipami 1; 3-3a ul. Obr. Westerplatte 10 ul. Gen. J. Hallera 28

Termomodernizacja

SLIDER - Termomodernizacja 2018

 

efrr z flagą.png

Tytuł projektu: Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Opis projektu: Projekt dotyczy termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii w przedmiotowym budynku. W konsekwencji jego realizacja umożliwi ograniczenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.
Okres realizacji projektu: IV kw. 2014 r. – IV kw. 2018 r.
Całkowita wartość projektu to kwota  697.257,99zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 435.958,68zł (85% kosztów kwalifikowalnych), wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 51.289,26zł (10% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 210.010,05zł.

Stan realizacji: Projekt zakończony 31.07.2019r. w trakcie rozliczania.

Zobacz też

https://mapadotacji.gov.pl/projekty/784380/

https://www.katowice.eu/Strony/Tytu%C5%82-projektu-Termomodernizacja-wraz-z-przy%C5%82%C4%85czeniem-do-sieci-ciep%C5%82owniczej-Miejskiego-Domu-Kultury-Szopienice-Giszowiec-p.aspx

Newsletter:
NAJNOWSZY PROGRAM W FORMACIE PDF POBIERZ